Tuesday, November 30, 2010

30 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
உடலுக்குள் உயிர், உயிருக்குள் அறிவு,
அறிவுக்குள் அருட்பேராற்றிலின்
இயற்கை மெய்ப்பொருள்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
மற்றவரை மகிழ வைப்பதே உன் மகிழ்ச்சிக்கு வழி.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Proper breathing gives you calmness and stillness, emotionally and mentally.
Through right breathing exercises, you may achieve effortless inner calmness-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்புMonday, November 29, 2010

29 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
சினம் எழும் போது நமது காந்தச்
சக்தியானது அதிகமாக வெளியேறுவதால்
உடலும் மனமும் பாதிக்கப்படும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
உன்னுடைய எல்லைகள் உலகுக்கு பொருந்தாது.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Through stillness, you realize your own divinity and you realize the divinity in others-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்புSunday, November 28, 2010

28 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
உலகில் உள்ள எல்லாத் தோற்றங்களிலும்
எல்லா உயிர்களிலும் சிறந்த மேலான 
ஒரு இயக்க நிலை மனித உருவம்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தீர்த்து வைப்பதே பிரச்சனையிலிருந்து தப்ப சிறந்த வழி.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
”The more you develop your virtues, the stronger
your connection to God will become"-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்பு

Saturday, November 27, 2010

27 Nov 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
செயலிலே விளைவாகத் தெய்வ
ஒருங்கமைப்பிருக்கப் பயனென்ன
தவறிழைத்துப் இறைவனை பின் வேண்டுவதால்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தோல்வி இருவகை. 1 நினைத்தும் நடக்காதது 2 நடந்தும் நினைகாதது.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Be realistic! Believe in something when it is validated or verified! 
Clear mindedness is not emotional bull headedness. 
Check! what is the actual condition.-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்புFriday, November 26, 2010

26 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தாய் சேய் நலம் என்பது பெண்களுக்கோ,
குழந்தைகளுக்கோ மாத்திரம் அல்ல; 
மனித குலத்திற்கே பொதுவான மதிப்புடையாதகும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
வளர்ச்சி காலவரையெனும் வட்டத்துக்குள் அடங்காது.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The key to World peace is to teach people to think for them selfs 
and to use discernment.-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்புThursday, November 25, 2010

25 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
நான் யார்? என்பதற்கு விடை கிடைத்தால்
தெய்வ நிலை அறியலாம்.
மெய்ப் பொருளை உணரலாம்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
தொண்டு என்பது அடிமை வேலையன்று. அது தெய்வப்பணி.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
You are not your feelings or emotions.  This is not you.
Be calm, be clear-headed-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்புWednesday, November 24, 2010

24 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
அறிவாற்றல் கவலையினால் வீணாய்ப் போகும்
அதையடுத்து உடல் நலமும் குன்றிப்போகும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
நன்மையை நூறுபேர் விரும்புவார்கள். உண்மையை சிலரே விரும்புவர்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Intelligence manifests also as Discernment.  
Regulate your thinking. 
Do not believe thinks blindly-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்பு


Tuesday, November 23, 2010

23 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
மனிதன் என்பதற்கு அடையாளம்
அவனிடம் உள்ள அன்பு தான்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
மெதுவாக பேசு உன் இரகசியங்கள் பாதுகாக்கப்படும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Do not swallow everything blindly.  Avoid superstitious beliefs.
Use Intelligent Evaluation.
Make your own conclusions-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்பு


Monday, November 22, 2010

22 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கணவன் மனைவி நட்பு உலகிலேயெ மதிப்புமிக்கது.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ஒரு நாட்டின் நலம் அந்நாட்டுப் பெண்களின் நிலமையைப் பொறுத்தது.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mercy and Forgiveness must be balanced by the necessity for peace and order.
It is the duty of people in authority to stop harmful actions.-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்பு


Sunday, November 21, 2010

21 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
உலக சமாதானம் வேண்டுமானால் முதலில்
அதற்கு தனிமனிதன் மனத்தில்
அமைதி வந்தாக வேண்டும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
வாதாட பலருக்குத் தெரியும். உரையாட ஒரு சிலருக்கே தெரியும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sometimes it is time to say "Enough" It is time to change.
Sometimes it we must say "Stop"-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
சாலை ஓர வம்பு


Saturday, November 20, 2010

20 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
காந்தம் - பரமாணுவின் சுழற்சியால் வரும்
விரிவலை இருப்பு நிலையோடு இணைவதால்
ஏற்படும் மாபெரும் ஆற்றல்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
சினத்தை விட்டவன் எந்நாளும் துயருறுவதில்லை.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
If the system is defective, it forces people to become bad-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

சாலை ஓர வம்பு

Friday, November 19, 2010

19 Nov 10


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
வாழ்க்கை நெறி - மன்ம் - இயற்கை - சமுதாயம்
என்ற முக்கோணத்துக்குள் தான்
மனிதன் வாழ்ந்தாக வேண்டும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
நம்பிக்கையே துரோகத்துக்கு வழிவகுக்கும்.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Being born into a certain country, the Incarnated Soul develops certain qualities-GMCKS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

பி.கு:

CREATION

A man said to his wife one day, "I don't know how you can be so stupid and so beautiful all at the same time. " The wife responded, "Allow me to explain. God made me beautiful so you would be attracted to me; God made me stupid so I would be attracted to you!

God may have created man before woman,

but there is always a rough draft before the masterpiece.